BS Hendrik Conscience

dynamische, groen, leuk

ICT Visie

Pedagogische visie

Binnen onze maatschappij is er een spectaculaire toename van informatie en wereldwijde bereikbaarheid via communicatie. ICT is hier als “informatie- en communicatiedrager” verantwoordelijk voor en zal dat in de toekomst zeker blijven doen. Het is dus een blijvend fenomeen dat steeds meer het dagelijks leven zal beïnvloeden. Kinderen zullen in hun ontwikkeling snel en regelmatig geconfronteerd worden met computers, internet, e-mail, chatten,…

Het onderwijs is genoodzaakt om hierop in te spelen. Scholen zullen up-to-date moeten blijven van de technologische en communicatieve vernieuwingen. Enerzijds moeten ze de leerlingen kansen geven om vaardig te worden en te blijven in de mogelijkheden. Anderzijds in het leren omgaan met de moeilijkheden en het alert blijven in de gevaren dat het met zich meebrengt. Op die manier komt er een “nieuw leren” tot stand waarbij alles draait rond zelfsturing en begeleiding. Hierdoor heeft ICT raakvlakken met de andere vakoverschrijdende gebieden “leren leren” en “sociale vaardigheden”.

 

ICT & leren leren

 • De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken. (eindterm 2)
 • De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken. (eindterm 3)
 • De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen. (eindterm 4)
 • De leerlingen kunnen op hun niveau leren met nauwkeurigheid, efficiëntie, wil tot zelfstandigheid, voldoende zelfvertrouwen, openheid en kritische zin. (eindterm 6)

 

ICT & sociale vaardigheden

 • De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. (eindterm 1.3)
 • De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. (eindterm 1.4)

Naast de maatschappelijke verwachtingen, zijn er ook de verwachtingen van het secundair onderwijs naar het basisonderwijs toe. Het is voor alle kinderen, die het basisonderwijs verlaten, belangrijk om de overgang naar het secundair onderwijs te maken in een sfeer van zelfvertrouwen en motivatie. In het secundair onderwijs wordt ICT-gebruik nog sterker ondersteund binnen het kader van “goed onderwijs”. Goed onderwijs betekent dat elk kind tot leren moet komen. Het berust op een aantal basispijlers waarin ICT een rol kan spelen.

 

ICT & basispijlers

ICT & brede basisvorming

 • ICT-integratie kan er niet in bestaan om kant-en-klare kennis en procedures aan te bieden aan de leerlingen. Er komt een massa informatie op de leerlingen af. Ze worden met het gebruik van ICT gedwongen om die massale hoeveelheid te selecteren, te interpreteren, te bewerken, te verwerken en te combineren tot een geheel. Het oude documentatiecentrum wordt nieuw leven ingeblazen en er wordt bijgedragen tot het “leren leren”, het stimuleren van “probleemoplossend denken” en het ontwikkelen van “sociale vaardigheden”.

 

ICT & actief leren

 • ICT-integratie verhoogt de aandacht voor het actief leren. Het gebruik van didactische websites, software en applicaties kan spelenderwijs, uitdagend en motiverend worden ontdekt. Hierin is de rol van de leerkracht in hoofdzaak begeleidend. Leren in deze context gebeurt vooral actief en zelfgestuurd. Het zoek- en oefenproces is belangrijker dan het resultaat. Het proces geeft daarnaast ook aanleiding tot interactie en reflectie.

 

ICT & zorg

 • In de huidige maatschappij is er een nieuwe soort van kansarmoede tot stand gekomen. Sommige leerlingen hebben geen toegang tot ICT, waardoor kansen ontnomen worden om aan de informatie te geraken. Ook de zorg kan dus op school ondersteund worden met ICT. Het biedt mogelijkheden aan op vlak van variatie, differentiatie, remediëring en compensatie. De leerkracht schakelt ICT in als “leer- en oefenmachine” waarbij de leerlingen op een spelende, motiverende manier “leer- en oefentijd” krijgen. Het vergemakkelijkt het leveren van onderwijs op maat en het verhoogt het welbevinden en de betrokkenheid bij de leerlingen.

 

ICT & samenhang

 • Samenhang betekent dat leerlingen kansen krijgen om kennis, vaardigheden en attitudes op te doen binnen verschillende leercontexten en gevarieerde leersituaties. De leerlingen moeten leren omgaan met ICT binnen een educatief kader waarbij het als middel moet worden ingezet om iets in te oefenen, om iets te leren, om iets te simuleren, om iets te evalueren.

 

ICT & breed evalueren

 • Bij ICT komen heel wat vaardigheden kijken: zelfsturende vaardigheden (doelgerichtheid, kritisch, zelfredzaamheid), leervaardigheden (informatie verwerken), sociale vaardigheden (samenwerken, communiceren) en functionele vaardigheden (technisch, talig). De leerlingen maken via ICT een alomvattende ontwikkeling mee. Het moet daarom ook op deze manier opgevolgd, bevraagd en bijgestuurd worden.

 

Vanuit het maatschappelijk belang worden de scholen voor een belangrijke opdracht geplaatst. ICT krijgt alsmaar meer aandeel in de leefwereld van de kinderen. Met oog voor de verschillende basispijlers dienen de scholen het als een kerntaak te beschouwen. Hoewel de leerlingen steeds centraal moeten worden geplaatst, moet de rol van de leerkrachten ook de nodige aandacht krijgen. Niet elke leerkracht is even ICT-vaardig of ICT-minded, om de leerkrachten hierbij te ondersteunen werken wij ook met ICT-coachen.

 

Didactische visie

Vanuit de pedagogische visie denken we verder. We willen in onze visie verder en concreter gaan en daarom denken we na over een didactische visie. De bedoeling hiervan is om een verbinding te maken tussen het onderwijskundige en het inhoudelijke wat ICT betreft. Met andere woorden, we trachten een link te leggen tussen datgene dat geleerd en onderwezen kan worden met ICT en de manier waarop dat kan gebeuren.

Met de didactische visie willen we denkbeelden ontwikkelen die betrekking hebben op:

 • De wijze waarop de leerkrachten een doel kunnen nastreven met ICT.
 • De wijze waarop leerkrachten leerinhouden op een verrijkende manier kunnen aanreiken met ICT.
 • De wijze waarop leerkrachten werkvormen (en instructiemethoden) kunnen gebruiken die kansen bieden en het leren faciliteren.
 • De wijze waarop middelen kunnen ingezet worden om ICT efficiënt en effectief te realiseren.

Deze denkbeelden moeten de leerkrachten in staat stellen om ICT beter te begrijpen en te situeren in het onderwijs.

 

ICT als doel

Hoewel men vanuit pedagogisch standpunt zegt dat ICT steeds als middel moet aangewend worden, moeten de leerkrachten het ook als doel aanpakken. We spreken in dit geval van “ICT leerdoelen”. Dit zijn doelen die leerkrachten bij leerlingen nastreven aan de hand van opgelegde criteria en stappenplannen. Dat houdt onder meer in dat de leerlingen leren werken met iconen en menu’s in teken-en tekstverwerkingsprogramma’s, dat ze informatie op een gestructureerde wijze aan een publiek leren presenteren, dat ze leren selecteren uit een informatieaanbod wat relevant is,… Kortom, ze leren de leerlingen systemen gebruiken om resultaatgericht te werken. Opdat leerlingen deze kunnen verwerven, is het belangrijk dat de leerkrachten in hun planning en voorbereiding ICT een plaats geven.

 

ICT als verrijking

Het onderwijs kan verrijkt worden met ICT als men doelbewust werkt rond de inzet en het gebruik ervan. We streven er niet naar om in elk leergebied alle eindtermen te implementeren. We wegen af welke accenten we in elk leergebied kunnen leggen.

 

ICT als gebruik

 • Gebruik van foto’s, afbeeldingen, video’s bij creatieve opdrachten (M.V., creatief schrijven, actualiteit…)
 • Gebruik van foto’s, afbeeldingen, video’s ter ondersteuning van begrippen (woordenschat, wiskunde, W.O…)
 • Gebruik van educatieve software om te simuleren (meten & meetkunde, W.O.-techniek…)
 • Gebruik van oefensites voor abstracte inoefening (spelling & TBS, getallen & bewerkingen…)

 

ICT middelen

Om de werking effectief te realiseren zijn er middelen nodig op vlak van infrastructuur, hardware en software. Niet alleen moeten de leerlingen in staat gesteld worden om op verschillende manieren gebruik te maken van ICT, maar ook met verschillende apparaturen.

Een ICT-netwerk

Elke klas is voorzien van een computerhoek dat ingekleed wordt met een 2-tal desktops of laptops.

De computerhoek kan ingezet worden voor korte individuele bezoekmomenten (om iets in te oefenen of iets op te zoeken) en tijdens hoekenwerk.

Ook heeft elke klas een digitaal bord, daar dit een meerwaarde heeft ter ondersteuning van de instructie van de leerkrachten en de interactie en betrokkenheid met de leerlingen.

De school beschikt ook over een ruim aantal tablets die een meerwaarde kunnen vormen tijdens de lessen

Er is een online platform waar leerlingen op school als thuis kunnen oefenen

Er is een online platform waar ouders de ontwikkelingen van hun kinderen kunnen opvolgen

qua software zijn de voornaamste bronnen: bordboeken, GYNZY, zoekmachines, Kweetet…