BS Hendrik Conscience

dynamische, groen, leuk

Zorgvisie

 

Basisschool Hendrik Conscience biedt onderwijs aan kinderen die hoofdzakelijk in een straal van 2,5 km rondom de school wonen. De instroom van leerlingen die voldoen aan de SES-indicatoren is gemiddeld in vergelijking met andere Brusselse scholen. De betrokkenheid van de ouders in het schoolse gebeuren is sterk aanwezig dit uit zich bij initiatieven op ouderavonden en andere feesten (via de ouderraad ‘ De Gouden Ganzenveer’), begeleiden ouders regelmatig extra muro’s activiteiten mee, worden er openklasdagen georganiseerd…

We proberen de betrokkenheid ook te verhogen door initiatieven vanuit de klas specifiek naar de kinderen toe, bv instapmomenten voor de jongste kleuters, Veilig Thuis in het eerste leerjaar, betrokkenheid bij de schoolkeuze naar het secundair…

De meeste kinderen worden in een meertalige context opgevoed. De leerkrachten staan open voor deze meertaligheid in hun dagelijkse klaspraktijk. Verder proberen we preventief in te zetten op taal, in praatrondes, vertelkringen, bibliotheek bezoeken… en trachten we onze samenwerking met OCB (onderwijscentrum Brussel) ook hieraan te linken. Regelmatig wordt de thuistaal gekoppeld aan de klas door vb. ouders te laten voorlezen in de klas in hun thuistaal.

We hechten heel veel belang aan de basiszorg. De klasleerkracht speelt hier een cruciale rol. Er wordt gewerkt volgens de principes van het ADI-model, welke op een pedagogische studiedag tijdens het schooljaar ’12 – ’13 uitgebreid aan bod kwam en waarbij de nieuwe leerkrachten weten dat ze voor extra informatie omtrent ADI-model steeds bij de SES-leerkrachten of zorgcoördinator terecht kunnen. Onze leerkrachten worden jaarlijks opgeleid via externe organisaties om tegemoet te komen aan de vraag van het onderwijs (taalondersteuning, gedragsproblemen, rekenproblemen…)

Daarnaast wordt getracht te werken met contractwerk. Op die manier groeien de kinderen in zelfstandig werken. Er wordt veel gewerkt in zowel homogene als heterogene groepen. Op die manier wordt de taal ook nogmaals extra gestimuleerd. Onze taalmethode leent zich hier ook toe.

Dagdagelijkse observaties en toetsresultaten geven een eerste aanzet om te komen tot differentiatie. Elke klas van de lagere school heeft wekelijks minimaal 2 lesuren vast ingeroosterde differentiatiemomenten. Leerlingen kunnen nogmaals extra instructie krijgen, meer tussenstappen kunnen aangeboden worden, extra materiaal, extra tijd, minder oefeningen, andere aanpak, … Ook huistaken kunnen aangepast worden aan de noden van elk kind afzonderlijk.

We nemen aan dat kinderen mogen verschillen en dus ook het leertraject als het begin-en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Kinderen die nood hebben aan extra zorg, krijgen die ook, rekening houdend met de draagkracht van de school. De registratie van de ondernomen acties gebeurt in ons digitaal leerlingvolgsysteem op smartschool. De betrokken leerkrachten formuleren het probleem, koppelen hier acties aan en evalueren geregeld. Dit alles is terug te vinden in een zorgschrift. Voor sommige leerlingen is die basiszorg niet voldoende, dan komt de leerling in de fase van verhoogde zorg terecht en wordt de hulp van de SES-leerkracht ingeschakeld. Tussen de klasleerkracht en SES-leerkracht is hier vast ingeroosterd overleg, waarvan het verslag hiervan raadpleegbaar is in het zorgschrift van de leerlingen. Bovendien zijn twee leerkrachten opgeleid tot kindercoach, zij spelen ook in de verhoogde zorg bij kinderen een zeer belangrijke rol qua ondersteuning.

Indien dit nog niet voldoende is komt de leerling in de fase met uitbreiding van zorg. In het overleg met de zorgcoördinator of tijdens een pre-MDO worden deze leerlingen besproken en wordt indien nodig een zorgfiche opgesteld. De zorgcoördinator communiceert dit ook aan het CLB, voert gesprekken met de ouders en er wordt met alle betrokken partijen naar een oplossing gezocht. Transparantie naar ouders en kinderen vinden wij hier erg belangrijk. Wij gaan er ook van uit dat ouders het best hun kind kennen en we proberen deze sterkte mee te nemen in het vinden van een oplossing. Een goede samenwerking en verstandhouding tussen ouders en school komt de kinderen alleen maar ten goede.

De opvolging van deze leerlingen gebeurt tijdens de permanenties van het CLB (gestructureerde overlegmomenten tussen en zorgcoördinator en het CLB en eventueel de klasleerkracht en directie) en de MDO’s.

Andere mogelijke partners in de begeleiding van de leerlingen kunnen zijn: revalidatiecentra, logopedisten, kinesisten, Gon-begeleid(st)ers, … Als de leerling met de uitbreiding van zorg en met een eventueel individueel handelingsplan er nog niet in slaagt om te volgen en als de draagkracht van de school wordt overschreden, wordt een overstap naar het buitengewoon onderwijs aangeraden. De overstap gebeurt niet van vandaag op morgen en is voor de ouders een zeer moeizaam proces, waar wij als school alle begrip voor opbrengen en de ouders zoveel mogelijk in proberen te steunen.

Door ons online platform smartschool, waar ouders ook toegang toe hebben, kunnen ouders ook de ontwikkelingen van hun kind online volgen. Dit zorgt er voor dat we komen tot een transparantie tussen alle partijen.